UTF-8-Codetabelle mit Unicode-Zeichen

Blatt mit Codepositionen U+0080 bis U+017F

Unterstützen Sie uns - Teilen Sie diese Seite mit anderen

Impressum (Datenschutz)

Seitenformat Standard · ohne Parameterwahl · Druckansicht
Sprache Deutsch · Englisch
Codepositionen pro Seite 128 · 256 · 512 · 1024
Darstellungsformat für for
UTF-8-Codierung
hexadezimal · dezimal · hex. (0x) · oktal · binär · für Perl-String-Literals · Ein ISO-8859-1-Zeichen pro Byte · keine Anzeige
Unicode-Zeichennamen nicht anzeigen · anzeigen · auch überholte Unicode 1.0-Bezeichnungen anzeigen
Links für Hinzufügen zu Text anzeigen · ausblenden
numerische HTML-Darstellung
des Unicode-Zeichens
nicht anzeigen · dezimal · hexadezimal
HTML 4.0-Zeichenentities anzeigen · nicht anzeigen
Unicode
Codepos.
Zeichen UTF-8
(hex.)
numerische HTML-Darstellung
des Unicode-Zeichens
U+0080 c2 80 
U+0081 c2 81 
U+0082 c2 82 
U+0083 c2 83 
U+0084 c2 84 
U+0085 c2 85 
U+0086 c2 86 
U+0087 c2 87 
U+0088 c2 88 
U+0089 c2 89 
U+008A c2 8a 
U+008B c2 8b 
U+008C c2 8c 
U+008D c2 8d 
U+008E c2 8e 
U+008F c2 8f 
U+0090 c2 90 
U+0091 c2 91 
U+0092 c2 92 
U+0093 c2 93 
U+0094 c2 94 
U+0095 c2 95 
U+0096 c2 96 
U+0097 c2 97 
U+0098 c2 98 
U+0099 c2 99 
U+009A c2 9a 
U+009B c2 9b 
U+009C c2 9c 
U+009D c2 9d 
U+009E c2 9e 
U+009F c2 9f 
U+00A0 c2 a0  
U+00A1¡c2 a1¡¡
U+00A2¢c2 a2¢¢
U+00A3£c2 a3££
U+00A4¤c2 a4¤¤
U+00A5¥c2 a5¥¥
U+00A6¦c2 a6¦¦
U+00A7§c2 a7§§
U+00A8¨c2 a8¨¨
U+00A9©c2 a9©©
U+00AAªc2 aaªª
U+00AB«c2 ab««
U+00AC¬c2 ac¬¬
U+00AD­c2 ad­­
U+00AE®c2 ae®®
U+00AF¯c2 af¯¯
U+00B0°c2 b0°°
U+00B1±c2 b1±±
U+00B2²c2 b2²²
U+00B3³c2 b3³³
U+00B4´c2 b4´´
U+00B5µc2 b5µµ
U+00B6c2 b6¶
U+00B7·c2 b7··
U+00B8¸c2 b8¸¸
U+00B9¹c2 b9¹¹
U+00BAºc2 baºº
U+00BB»c2 bb»»
U+00BC¼c2 bc¼¼
U+00BD½c2 bd½½
U+00BE¾c2 be¾¾
U+00BF¿c2 bf¿¿
U+00C0Àc3 80ÀÀ
U+00C1Ác3 81ÁÁ
U+00C2Âc3 82ÂÂ
U+00C3Ãc3 83ÃÃ
U+00C4Äc3 84ÄÄ
U+00C5Åc3 85ÅÅ
U+00C6Æc3 86ÆÆ
U+00C7Çc3 87ÇÇ
U+00C8Èc3 88ÈÈ
U+00C9Éc3 89ÉÉ
U+00CAÊc3 8aÊÊ
U+00CBËc3 8bËË
U+00CCÌc3 8cÌÌ
U+00CDÍc3 8dÍÍ
U+00CEÎc3 8eÎÎ
U+00CFÏc3 8fÏÏ
U+00D0Ðc3 90ÐÐ
U+00D1Ñc3 91ÑÑ
U+00D2Òc3 92ÒÒ
U+00D3Óc3 93ÓÓ
U+00D4Ôc3 94ÔÔ
U+00D5Õc3 95ÕÕ
U+00D6Öc3 96ÖÖ
U+00D7×c3 97××
U+00D8Øc3 98ØØ
U+00D9Ùc3 99ÙÙ
U+00DAÚc3 9aÚÚ
U+00DBÛc3 9bÛÛ
U+00DCÜc3 9cÜÜ
U+00DDÝc3 9dÝÝ
U+00DEÞc3 9eÞÞ
U+00DFßc3 9fßß
U+00E0àc3 a0àà
U+00E1ác3 a1áá
U+00E2âc3 a2ââ
U+00E3ãc3 a3ãã
U+00E4äc3 a4ää
U+00E5åc3 a5åå
U+00E6æc3 a6ææ
U+00E7çc3 a7çç
U+00E8èc3 a8èè
U+00E9éc3 a9éé
U+00EAêc3 aaêê
U+00EBëc3 abëë
U+00ECìc3 acìì
U+00EDíc3 adíí
U+00EEîc3 aeîî
U+00EFïc3 afïï
U+00F0ðc3 b0ðð
U+00F1ñc3 b1ññ
U+00F2òc3 b2òò
U+00F3óc3 b3óó
U+00F4ôc3 b4ôô
U+00F5õc3 b5õõ
U+00F6öc3 b6öö
U+00F7÷c3 b7÷÷
U+00F8øc3 b8øø
U+00F9ùc3 b9ùù
U+00FAúc3 baúú
U+00FBûc3 bbûû
U+00FCüc3 bcüü
U+00FDýc3 bdýý
U+00FEþc3 beþþ
U+00FFÿc3 bfÿÿ
U+0100Āc4 80ĀĀ
U+0101āc4 81āā
U+0102Ăc4 82ĂĂ
U+0103ăc4 83ăă
U+0104Ąc4 84ĄĄ
U+0105ąc4 85ąą
U+0106Ćc4 86ĆĆ
U+0107ćc4 87ćć
U+0108Ĉc4 88ĈĈ
U+0109ĉc4 89ĉĉ
U+010AĊc4 8aĊĊ
U+010Bċc4 8bċċ
U+010CČc4 8cČČ
U+010Dčc4 8dčč
U+010EĎc4 8eĎĎ
U+010Fďc4 8fďď
U+0110Đc4 90ĐĐ
U+0111đc4 91đđ
U+0112Ēc4 92ĒĒ
U+0113ēc4 93ēē
U+0114Ĕc4 94ĔĔ
U+0115ĕc4 95ĕĕ
U+0116Ėc4 96ĖĖ
U+0117ėc4 97ėė
U+0118Ęc4 98ĘĘ
U+0119ęc4 99ęę
U+011AĚc4 9aĚĚ
U+011Běc4 9běě
U+011CĜc4 9cĜĜ
U+011Dĝc4 9dĝĝ
U+011EĞc4 9eĞĞ
U+011Fğc4 9fğğ
U+0120Ġc4 a0ĠĠ
U+0121ġc4 a1ġġ
U+0122Ģc4 a2ĢĢ
U+0123ģc4 a3ģģ
U+0124Ĥc4 a4ĤĤ
U+0125ĥc4 a5ĥĥ
U+0126Ħc4 a6ĦĦ
U+0127ħc4 a7ħħ
U+0128Ĩc4 a8ĨĨ
U+0129ĩc4 a9ĩĩ
U+012AĪc4 aaĪĪ
U+012Bīc4 abīī
U+012CĬc4 acĬĬ
U+012Dĭc4 adĭĭ
U+012EĮc4 aeĮĮ
U+012Fįc4 afįį
U+0130İc4 b0İİ
U+0131ıc4 b1ıı
U+0132IJc4 b2IJIJ
U+0133ijc4 b3ijij
U+0134Ĵc4 b4ĴĴ
U+0135ĵc4 b5ĵĵ
U+0136Ķc4 b6ĶĶ
U+0137ķc4 b7ķķ
U+0138ĸc4 b8ĸĸ
U+0139Ĺc4 b9ĹĹ
U+013Aĺc4 baĺĺ
U+013BĻc4 bbĻĻ
U+013Cļc4 bcļļ
U+013DĽc4 bdĽĽ
U+013Eľc4 beľľ
U+013FĿc4 bfĿĿ
U+0140ŀc5 80ŀŀ
U+0141Łc5 81ŁŁ
U+0142łc5 82łł
U+0143Ńc5 83ŃŃ
U+0144ńc5 84ńń
U+0145Ņc5 85ŅŅ
U+0146ņc5 86ņņ
U+0147Ňc5 87ŇŇ
U+0148ňc5 88ňň
U+0149ʼnc5 89ʼnʼn
U+014AŊc5 8aŊŊ
U+014Bŋc5 8bŋŋ
U+014CŌc5 8cŌŌ
U+014Dōc5 8dōō
U+014EŎc5 8eŎŎ
U+014Fŏc5 8fŏŏ
U+0150Őc5 90ŐŐ
U+0151őc5 91őő
U+0152Œc5 92ŒŒ
U+0153œc5 93œœ
U+0154Ŕc5 94ŔŔ
U+0155ŕc5 95ŕŕ
U+0156Ŗc5 96ŖŖ
U+0157ŗc5 97ŗŗ
U+0158Řc5 98ŘŘ
U+0159řc5 99řř
U+015AŚc5 9aŚŚ
U+015Bśc5 9bśś
U+015CŜc5 9cŜŜ
U+015Dŝc5 9dŝŝ
U+015EŞc5 9eŞŞ
U+015Fşc5 9fşş
U+0160Šc5 a0ŠŠ
U+0161šc5 a1šš
U+0162Ţc5 a2ŢŢ
U+0163ţc5 a3ţţ
U+0164Ťc5 a4ŤŤ
U+0165ťc5 a5ťť
U+0166Ŧc5 a6ŦŦ
U+0167ŧc5 a7ŧŧ
U+0168Ũc5 a8ŨŨ
U+0169ũc5 a9ũũ
U+016AŪc5 aaŪŪ
U+016Būc5 abūū
U+016CŬc5 acŬŬ
U+016Dŭc5 adŭŭ
U+016EŮc5 aeŮŮ
U+016Fůc5 afůů
U+0170Űc5 b0ŰŰ
U+0171űc5 b1űű
U+0172Ųc5 b2ŲŲ
U+0173ųc5 b3ųų
U+0174Ŵc5 b4ŴŴ
U+0175ŵc5 b5ŵŵ
U+0176Ŷc5 b6ŶŶ
U+0177ŷc5 b7ŷŷ
U+0178Ÿc5 b8ŸŸ
U+0179Źc5 b9ŹŹ
U+017Aźc5 baźź
U+017BŻc5 bbŻŻ
U+017Cżc5 bcżż
U+017DŽc5 bdŽŽ
U+017Ežc5 bežž
U+017Fſc5 bfſſ